CCK-Trutnov

A+ A A-

Stanovy ČČK

Aktuální znění Stanov v PDF

 

 

Stanovy Českého červeného kříže

Úplné znění včetně dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7

 

Preambule

Český červený kříž je Národní společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce na území České republiky, která je jako nástupnická společnost pokračovatelkou v tradicích Československého červeného kříže založeného dne 6. 2. 1919, v souladu s ustanoveními Ženevských úmluv je vedena snahou v měřítku národním i mezinárodním předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy, přičemž nečiní žádných národnostních, rasových, náboženských, třídních ani politických rozdílů, nestraní znepřáteleným stranám a neangažuje se ve sporech politické, náboženské, rasové či ideologické povahy, je nezávislá a základem její činnosti je dobrovolná služba členů zaměřená na poskytování pomoci bez očekávání zisku, čímž se přihlašuje k základním principům hnutí Červeného kříže, jimiž jsou humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolná služba, jednota a světovost - a zavazuje se usilovat o jejich naplňování.

HLAVA I. - Obecná ustanovení

Článek 1. - Název, sídlo, působnost, znak

§ 1

Společnost má název Český červený kříž, zkratka ČČK.

§ 2

Sídlem společnosti ČČK je Praha.

§ 3

1. ČČK je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou České republiky jako jediná organizace Červeného kříže s působností na celém území České republiky.

2. Společnost ČČK prostřednictvím svých vrcholných orgánů usiluje o záštitu prezidenta republiky a může navrhnout odpovídající formou čestné prezidentství významné osobnosti České republiky.

§ 4

ČČK užívá znaku červeného kříže na bílém poli v souladu s ustanoveními Ženevských úmluv a v souladu s rezolucemi Mezinárodních konferencí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Ochrana znaku jakož i názvu je upravena zákonem.

§ 5

ČČK užívá dále při plnění svých úkolů odznaku a pečeti ČČK, sestávajících ze znaku červeného kříže na bílém poli a nápisu Český červený kříž.

Článek 2. - Poslání a úkoly ČČK

§ 6

Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy
bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže.

§ 7

ČČK prostřednictvím všech svých subjektů a složek - v souladu se zněním Ženevských úmluv, Dodatkových protokolů, rezolucí Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce a zákonem o Červeném kříži - plní zejména tyto úkoly:

1. Působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby, zajišťuje výchovu personálu a obyvatelstva pro poskytování humanitární pomoci a první předlékařské pomoci, provádí výcvik, organizaci a registraci dobrovolných sester a ošetřovatelek včetně základního materiálního vybavení a zajišťuje pátrací službu po pohřešovaných.

2. Spoluúčastní se přípravy v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva, poskytuje pomoc v případě katastrof a jiných mimořádných událostí, k čemuž zajišťuje ve spolupráci se státními orgány propagaci, organizaci a výcvik první pomoci. Obstarává, udržuje a obnovuje zdravotnické zařízení a zásoby, organizuje a registruje síť záchranných týmů.

3. Poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby a to zejména:

a) zřizuje, udržuje a provozuje sociální a zdravotnická zařízení dočasná i trvalá jako např. léčebné ústavy, transfůzní zařízení, speciální dětské ozdravovny, zařízení pro rekonvalescenci a rekondici, domovinky, azylové domy a vývařovny, dopravní zdravotní službu, zdravotnická školící a školská zařízení,

b) zajišťuje bezpříspěvkové dárcovství krve včetně přípravy krevních produktů pro lékařské účely a oceňuje bezpříspěvkové dárce krve,

c) zajišťuje zdravotní a sociální pomocnou péči o invalidy a jejich rodiny, bezdomovce, běžence a ostatní osoby, které tuto pomoc nezbytně potřebují,

d) zřizuje organizace a provozuje pomocnou ošetřovatelskou službu pro nemocné a jinak potřebné občany,

e) zřizuje a provozuje další zařízení a činnosti všeobecně prospěšné,

f) na požadavky oprávněných fyzických nebo právnických osob vyhotovuje z vlastní ústřední evidence potvrzení nebo výpisy mající pro žadatele charakter dokladů pro správní řízení.

4. Zajišťuje organizaci a podporuje činnost zvláštních složek ČČK jako např. Mládeže ČČK, Vodní záchranné služby ČČK apod.

5. Organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže, získává děti a mládež pro šíření a realizaci humanitární činnosti ČČK.

6. Získává, vzdělává a cvičí občany a své členy pro aktivní činnost, zejména dobrovolnou službu ve všech složkách a subjektech Společnosti ČČK pro naplňování humanitárního poslání ČČK.

7. Spolupracuje při plnění svých úkolů s orgány státní správy a dalšími institucemi v duchu základních principů a poslání ČČK.

§ 8

ČČK prostřednictvím svého nejvyššího orgánu a jeho zástupců:

1. Je zastoupen a účastní se činnosti hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce a spolupracuje s Mezinárodním výborem Červeného kříže a Mezinárodní federací Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

2. Navazuje kontakty a spolupracuje se zahraničními národními společnostmi Červeného kříže a Červeného půlměsíce a s ostatními mezinárodními a zahraničními organizacemi.

3. Získává pro spolupráci a spolupracuje s republikovými orgány státní moci a správy a s dalšími institucemi s působností na území České republiky.

4. Zajišťuje, organizuje a zprostředkovává pomoc při katastrofách a nouzových stavech v postižených oblastech mimo území republiky.

5. Koordinuje pomocná opatření v případech katastrof a jiných mimořádných událostí na území České republiky, pokud tato překračující pravomoc a možnosti příslušných subjektů Společnosti ČČK.

§ 9

Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností. Získávání prostředků nutných k naplňování poslání a plnění úkolů ČČK se děje ve smyslu platných právních předpisů a podle článku 1. Hlavy III. Stanov ČČK.

HLAVA II. - Organizační struktura

Článek 1. - Členství, vznik a zánik, práva a povinnosti, oceňování členů

§ 10

Členství v ČČK je dobrovolné, členové vzájemně spolupracují bez ohledu na rasu, národnost, náboženské vyznání nebo politické přesvědčení.

§ 11

Členem ČČK může být každá fyzická osoba starší 15ti let, která je státním občanem České republiky nebo právnická osoba, která má sídlo v České republice, ztotožňuje se s principy, cíli, úkoly a posláním ČČK, aktivně je naplňuje nebo přispívá k jejich naplnění prostřednictvím některé součásti ČČK.

§ 12

Členové jsou činní a přispívající. Zvláštní formou členství je čestné členství.

a) činní členové jsou ti, kteří dobrovolnou službou nebo výkonem funkce plní aktivně úkoly a poslání ČČK a platí stanovený roční příspěvek. Členové, kteří se ze zdravotních důvodů či pro vysoký věk již nemohou zapojit do aktivní činnosti, jsou dále považováni za činné členy.

b) přispívající členové jsou ti, kteří přispějí na činnost ČČK v kalendářním roce příspěvkem alespoň ve výši 100 Kč.

§ 13

Čestnými členy jsou jednotlivci, kterým nejvyšší nebo jím pověřený orgán ČČK propůjčil čestné členství za jejich zvláštní zásluhy o Červený kříž.

§ 14

1. Členství činné vzniká tomu, kdo se přihlásí k registraci a je registrován v některé místní skupině ČČK. Členství vzniká schválením registrace člena na valné hromadě místní skupiny ČČK.

2. Členství přispívající vzniká splacením příspěvku a jeho evidencí u subjektu ČČK, kterému byl příspěvek poskytnut.

§ 15

Členství zaniká:

a) vystoupením,

b) výrokem nejvyššího orgánu místní skupiny ČČK, kde je člen registrován, zejména pro neplnění statutárních povinností, hrubé porušení Stanov a poškozování dobrého jména ČČK; proti výroku o zániku členství má ten, proti němuž směřuje, právo se odvolat k příslušné oblastní výkonné radě ČČK,

c) úmrtím u osob fyzických, zánikem u osob právnických,

d) u členů přispívajících po roce od poskytnutí příspěvku, pokud není splacen nový příspěvek,

e) odnětím čestného členství orgánem, který ho propůjčil.

§ 16

Člen ČČK má právo:

a) účastnit se jednání nejvyššího orgánu místní skupiny ČČK, kde je registrován a zde hlasovat,

b) činit návrhy, požadovat vysvětlení, volit a být volen do všech orgánů ČČK, pokud toto právo není omezeno Stanovami nebo jednacím řádem; do funkcí spojených s odpovědností za majetek ČČK může být volen člen starší 18ti let,

c) používat při činnosti v ČČK ochrany, podpory a materiálních prostředků společnosti ČČK v rámci jejich kompetencí,

d) být držitelem spolkové legitimace a nosit spolkový odznak v rámci příslušných mezinárodních úmluv a v souladu se zákony České republiky.

§ 17

Člen ČČK má povinnost:

a) dodržovat Stanovy ČČK, chránit jeho vnitřní demokracii a jednotu, řídit se principy hnutí ČK a usilovat o jejich šíření,

b) chránit název, znak a dobré jméno ČČK,

c) aktivně se účastnit a podporovat činnost ČČK,

d) podrobovat se rozhodnutí voleného orgánu a plnit uložené úkoly a úkoly vyplývající ze zastávané funkce, pokud jsou v souladu se Stanovami ČČK,

e) platit členské příspěvky,

f) chránit majetek ČČK.

§ 18

Za výjimečnou činnost či zásluhy o ČČK lze udělit členská vyznamenání podle zásad přijatých nejvyšším orgánem ČČK.

Článek 2. - Územní členění, volené orgány, kompetence

§ 19

Český červený kříž je společností, kterou tvoří místní skupiny ČČK, jako její základní subjekty, které se do Společnosti ČČK začleňují prostřednictvím oblastních (t.j. okresních, obvodních, městských či obdobných) spolků ČČK, jejichž jsou aktivními členy.

Část A - Místní skupina

§ 20

Místní skupina ČČK (dále MS ČČK) vzniká všude tam, kde se přihlásí nejméně 5 členů a na ustavující vlané hromadě zvolí představenstvo a revizory MS ČČK.

§ 21

Právní subjektivita MS ČČK v rozsahu stanoveném těmito Stanovami vzniká dnem registrace MS ČČK u oblastní výkonné rady ČČK.

§ 22

Orgány MS ČČK jsou:

a) valná hromada

b) představenstvo

c) revizoři

§ 23

1. Valná hromada je shromážděním všech členů MS ČČK a je jeho nejvyšším orgánem. Řádnou valnou hromadu svolává představenstvo nejméně jednou do roka a to vždy v prvních dvou měsících roku.

2. Mimořádná vlaná hromada se svolává na žádost nejméně 20 % členů nebo z rozhodnutí představenstva nebo na žádost oblastní výkonné rady ČČK a to do 1 měsíce ode dne podání návrhu.Čas a místo konání valné hromady se oznámí alespoň 8 dní dopředu způsobem v místě obvyklým.

3. V případě, že představenstvo místní skupiny ČČK odmítne nebo přestane plnit svoje povinnosti a pokud ani na písemnou výzvu oblastní výkonné rady se nesejde k řádnému jednání, je oblastní výkonná rada oprávněna svolat jednání valné hromady místní skupiny ČČK k novým volbám.

§ 24

Valná hromada:

a) volí a odvolává předsedu, jednatele, pokladníka a 1 až 3 revizory na 4leté volební období, volí delegáta na valné shromáždění OS ČČK,

b) schvaluje zprávu o činnosti MS ČČK, zprávy revizorů účtů a pokladny a účetní uzávěrku,

c) schvaluje rozpočet a hlavní směry činnosti,

d) schvaluje návrhy na udělení členských vyznamenání ČČK,

e) schvaluje vyslovení důvěry či nedůvěry představenstvu, v případě vyslovení nedůvěry musí následovat nové volby,

f) schvaluje návrh na zrušení MS ČČK a na majetkové vypořádání,

g) schvaluje výrok o zániku členství u členů,

h) rozhoduje o registraci nových členů ČČK,

i) rozhoduje o použití majetku ve vlastnictví MS ČČK.

§ 25

1. Valná hromada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů a usnáší se prostou většinou hlasů přítomných členů. Jen k přijetí návrhu na vyslovení nedůvěry představenstvu MS ČČK je nutná 3/5 většina hlasů přítomných členů a na zrušení MS ČČK je nutná 3/5 většina hlasů všech členů MS ČČK.

2. Nedostaví-li se potřebný počet členů ve stanovenou hodinu, koná se za půl hodiny schůze za každého počtu členů.

§ 26

1. Představenstvo MS ČČK se skládá z předsedy, jednatele, pokladníka a případně dalších členů. Je výkonným orgánem a řídí činnost MS ČČK mezi jednáními valné hromady, schází se podle potřeby minimálně 4x ročně.

2. Při snížení počtu členů představenstva se toto doplní na návrh člena představenstva kooptací z řad členů MS ČČK. Kooptovaný člen představenstva musí být potvrzen nejbližší valnou hromadou nebo musí být zvolen nový člen.

§ 27

Představenstvu náleží:

a) řídit činnost místní skupiny v rámci schváleného rozpočtu a hlavních směrů činnosti,

b) spravovat majetek místní skupiny,

c) svolávat jednání vlané hromady a připravovat její program,

d) kooptovat potřebný počet členů představenstva,

e) připravovat návrhy rozpočtu a plánů činnosti a další návrhy pro jednání valné hromady.

f) rozhodovat v rámci územní působnosti MS ČČK o věcech, které nejsou vyhrazeny valné hromadě.

§ 28

1. Předseda svolává schůze představenstva, předsedá jim, řídí činnost místní skupiny a zastupuje ji navenek i před úřady a podepisuje spolu s jednatelem nebo s jiným k tomu ustanoveným členem představenstva dokumenty v rámci působnosti představenstva a MS ČČK.

2. Jednatel zejména vede agendu MS ČČK a připravuje výroční zprávu, kterou předkládá představenstvu a valné hromadě.

3. Pokladník zodpovídá za vedení účetnictví MS ČČK, spravuje její jmění a podává představenstvu a valné hromadě pokladní zprávu.

4. Další případní členové představenstva zastávají funkce a plní úkoly, kterými je pověří valná hromada.

§ 29

Revizoři nemohou být členy představenstva. Mají právo provádět revize kdykoliv to uznají za potřebné, jsou však povinni alespoň jednou za rok zrevidovat účty a výkazy o jmění MS ČČK, zrevidovat pokladnu a majetek, srovnat je se skutečným stavem a podat o tom zprávu představenstvu a valné hromadě.

§ 30

1. Místní skupina zaniká zrušením registrace:

a) na základě usnesení valné hromady,

b) na základě usnesení valného shromáždění OS ČČK, pokud porušuje statutární povinnosti či hrubým způsobem porušuje Stanovy ČČK.

2. O majetku zaniklé MS ČČK po vyrovnání všech finančních a právních závazků rozhoduje příslušné valné shromáždění OS ČČK, přičemž přihlíží k návrhu valné hromady MS ČČK.

Část B - Oblastní spolek

§ 31

Oblastní (t.j. okresní, obvodní, městský či obdobný) spolek ČČK (dále OS ČČK) tvoří všechny MS ČČK registrované u příslušné oblastní výkonné rady ČČK.

§ 32

1. OS ČČK mohou v odůvodněných případech, zejména za účelem zefektivnění jejich činnosti a hospodaření, vznikat též sloučením nebo rozdělením stávajících OS ČČK, při splnění podmínek stanovených Výkonnou radou ČČK.

2. Právní subjektivita OS ČČK vzniká dnem registrace u Výkonné rady ČČK.

§ 33

Orgány oblastního spolku ČČK jsou:

a) valné shromáždění

b) oblastní výkonná rady

c) dozorčí rada

§ 34

1. Valné shromáždění OS ČČK je nejvyšším orgánem OS ČČK. Členy valného shromáždění jsou delegáti volení MS ČČK. Každá MS ČČK volí jednoho delegáta s hlasem rozhodujícím a může zvolit i další delegáty s hlasem poradním. Volební období delegátů valného shromáždění je 4leté.

2. Valné shromáždění svolává výkonná rada OS ČČK nejméně jedenkrát ročně po jednání vlaných hromad MS ČČK.

3. Mimořádné valné shromáždění se svolává na žádost nejméně 20 % členů valného shromáždění s hlasem rozhodujícím, nebo z rozhodnutí oblastní výkonné rady, a to do 1 měsíce ode dne podání návrhu.

4. Mimořádné valné shromáždění může být ve výjimečných případech svoláno z rozhodnutí Výkonné rady ČČK jí určenými zástupci příslušného OS ČČK, a to do 1 měsíce ode dne přijetí návrhu Výkonnou radou ČČK.

§ 35

Valné shromáždění:

a) volí a odvolává členy oblastní výkonné rady, ze svých členů volí delegáta na Shromáždění delegátů ČČK a jeho náhradníka, který nahrazuje delegáta v případě ukončení jeho funkce,

b) volí předsedu a místopředsedu z členů řádně zvolené oblastní výkonné rady,k

c) volí dozorčí radu,

d) schvaluje zprávu o činnosti OS ČČK, zprávy dozorčí rady o stavu účtů, pokladny a účetní uzávěrku,

e) schvaluje rozpočet a plán činnosti OS ČČK,

f) schvaluje návrhy na udělení členských vyznamenání ČČK,

g) schvaluje vyslovení důvěry či nedůvěry oblastní výkonné rady ČČK, v případě vyslovení nedůvěry musí následovat nové volby,

h) schvaluje usnesení o zrušení registrace MS ČČK, která neplní statutární povinnosti či hrubým způsobem porušuje Stanovy ČČK,

i) schvaluje usnesení o vzniku OS ČČK sloučením nebo rozdělením podle § 32 odst. 1 Stanov ČČK,

j) rozhoduje o použití majetku a převodu nemovitého majetku ve vlastnictví OS ČČK a o použití majetku v případě zániku MS ČČK nebo OS ČČK.

§ 36

1. Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina členů s hlasem rozhodujícím a usnáší se prostou většinou hlasů přítomných členů s hlasem rozhodujícím. Jen k přijetí návrhu na vyslovení nedůvěry oblastní výkonné radě je nutné 3/5 většina přítonných členů s hlasem rozhodujícím.

2. Nedostaví-li se potřebný počet členů ve stanovenou hodinu, koná se za půl hodiny schůze za každého počtu členů.

§ 37

1. Oblastní výkonná rada (dále OVR) je výkonný orgán volený valným shromážděním na 4leté volební období z jeho členů, tvořený předsedou, místopředsedou a dalšími členy v minimálním počtu 4 členů.

2. Členem OVR je dále ředitel Úřadu OS ČČK s hlasem rozhodujícím a pokud byla v příslušné oblasti ustavena oblastní skupina Mládeže ČČK, je členem OVR i její předseda s hlasem poradním.

3. OVR může dále kooptovat za své členy až 2 význačné osobnosti z okruhu své působnosti - prospěšné pro činnost ČČK s hlasem rozhodujícím.

4. OVR se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 2 měsíce.

§ 38

Oblastní výkonná rada:

a) rozhoduje o zásadních záležitostech oblastního spolku ČČK v rámci schváleného rozpočtu a plánu činnost a koordinuje jeho činnost,

b) svolává jednání valného shromáždění oblastního spolku ČČK a připravuje program jednání,

c) předkládá návrhy rozpočtu a plánu činnosti, zprávy o hospodaření a plnění plánu činnosti a další návrhy pro jednání valného shromáždění,

d) kooptuje potřebný počet členů OVR včetně 2 význačných osobností z okruhu své působnosti,

e) spravuje majetek oblastního spolku ČČK a zodpovídá za řádné hospodaření s ním,

f) rozhoduje o věcech OS ČČK, které nejsou vyhrazeny valnému shromáždění,

g) zřizuje Úřad OS ČČK a schvaluje na návrh předsedy OVR ČČK jmenování a odvolání ředitele Úřadu!OS ČČK a schvaluje jeho plat,

h) koordinuje, metodicky řídí a kontroluje činnost MS ČČK.

§ 39

OVR rozhoduje usnesením, prostou většinou přítomných členů mimo rozhodování o jmenování nebo odvolání ředitele Úřadu OS ČČK, kdy rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů OVR. Hlasování o jmenování nebo odvolání není ředitel Úřadu OS ČČK přítomen.

§ 40

1. Předseda svolává zasedání oblastní výkonné rady, předsedá jim, řídí a koordinuje činnost oblastního spolku ve svěřených oblastech činnosti, zastupuje ho navenek i před úřady a podepisuje s místopředsedou nebo s jiným k tomu ustanoveným členem OVR zásadní dokumenty - v rámci působnosti OVR a OS ČČK.

2. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti.

3. Předseda jmenuje ve spolupráci s ředitelem Úřadu OS ČČK Krizový štáb OS ČČK a svolává jej v případě potřeby. Krizový štáb OS ČČK řídí poskytování pomoci Českým červeným křížem na příslušném území a za svoji činnost je odpovědný oblastní výkonné radě ČČK.

§ 41

1. Dozorčí rada je revizním orgánem OS ČČK v minimálním počtu 3 členů. Je volena valným shromážděním na volební období 4 let. Na svém prvním jednání zvolí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

2. Členové dozorčí rady nemohou být členy OVR ani žádného jiného dozorčího orgánu ČČK.

3. Členové dozorčí rady mají právo provádět revize kdykoliv to uznají za potřebné, jsou však povinni alespoň 2krát v roce zrevidovat účty a výkazy o jmění OS ČČK, srovnat je se skutečným stavem majetku a pokladny a podat o tom zprávu oblastní výkonné rady a valnému shromáždění OS ČČK.

4. V případě zjištění závažného porušení právních předpisů, Stanov ČČK nebo interních norem ČČK je povinna dozorčí rada bezodkladně podávat návrhy na realizaci opatření směřujících k nápravě, včetně návrhů podle § 79 Stanov ČČK a současně podat písemnou zprávu o výsledcích revize prokazujících taková porušení Výkonné radě ČČK.

Část C - Společnost ČČK

§ 42

Český červený kříž je společností, kterou tvoří všechny oblastní spolky ČČK, registrované u Výkonné rady Českého červeného kříže.

§ 43

Orgány Společnosti Českého červeného kříže jsou:

a) Shromáždění delegátů ČČK

b) Výkonná rada ČČK

c) Dozorčí rada ČČK

§ 44

1. Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem Společnosti ČČK. Je tvořeno tak, že každý OS ČČK zastupuje jeden zástupce zvolený valným shromážděním OS ČČK na 4leté volební období.

2. Shromáždění delegátů se schází 1krát do roka po jednání valných shromáždění OS ČČK, a to zpravidla v březnu.

3. Mimořádné Shromáždění delegátů se svolává na žádost nejméně poloviny delegátů nebo z rozhodnutí Výkonné rady ČČK.

4. Shromáždění delegátů se skládá z České komory delegátů a z Moravsko-slezské komory delegátů, kde každá komora volí ze svého středu svého předsedu, který je zároveň viceprezidentem ČČK.

5. Komory řeší v rámci Stanov ČČK společný postup oblastních spolků ČČK, které je tvoří a koordinují jejich činnost k dosažení cílů ČČK.

§ 45

Shromáždění delegátů:

a) volí Výkonnou radu ČČK,

b) volí prezidenta ČČK z členů Výkonné rady a schvaluje čestného prezidenta,

c) volí Dozorčí radu,

d) schvaluje zprávu o činnosti a stavu Společnosti ČČK za uplynulé období, zprávu Dozorčí rady, účetní uzávěrku,

e) schvaluje hlavní směry činnosti a rozpočet Společnosti ČČK,

f) schvaluje propůjčení nejvyšších členských vyznamenání

g) schvaluje propůjčení čestného členství ve Společnosti ČČK,

h) schvaluje Stanovy a jejich změny, název a znak Společnosti ČČK,

i) rozhoduje o zániku Společnosti ČČK a naložení s jejím majetkem,

j) schvaluje výši členských příspěvků

§ 46

1. Shromáždění delegátů rozhoduje usnesením. Je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů, usnáší se postou většinou hlasů přítomných delegátů.

2. Jen ke schválení Stanov či jejich změny, názvu a znaku Společnosti ČČK, rozhodnutí o zániku Společnosti ČČK a naložení s jejím majetkem v tomto případě, je nutná 3/5 většina hlasů všech zvolených delegátů.

§ 47

1. Výkonná rada ČČK je výkonný orgán Společnosti ČČK, volený Shromážděním delegátů z jeho řad v počtu 9 členů včetně prezidenta ČČK na volební období 4 let.

2. Členy Výkonné rady ČČK s právem hlasovat jsou dále 2 předsedové komor (viceprezidenti), prezident Mládeže ČČK a ředitel Úřadu ČČK. Právo účastnit se jednání Výkonné rady s hlasem poradním má každý kolektivní člen ČČK prostřednictvím svého statutárního nebo jím zplnomocněného zástupce.

3. Výkonná rada ČČK může svým rozhodnutím dále kooptovat představitele státních orgánů či jiné významné osobnosti do počtu 5, kteří se účastní jednání Výkonné rady ČČK s právem hlasovat. Jejich členství jim Výkonná rada ČČK osvědčuje jmenovacím dekretem.

4. Výkonná rada ČČK je řízena prezidentem ČČK, schází se k jednání podle potřeby, nejméně však jednou za 2 měsíce.

5. Pokud se sníží počet členů Výkonné rady ČČK zvolených Shromážděním delegátů, je možné ji doplnit nejvýše v rozsahu 30 % z členů Shromáždění delegátů kooptací. Tato musí být potvrzena na nejbližším jednání Shromáždění delegátů nebo se uskuteční nová volba.

§ 48

Výkonná rada ČČK:

a) koordinuje a řídí činnost ČČK a rozhoduje o zásadních záležitostech v rámci Stanov ČČK, schváleného rozpočtu a plánu činnosti,

b) svolává jednání Shromáždění delegátů ČČK, připravuje program jeho jednání,

c) předkládá návrhy rozpočtu Společnosti ČČK, plánu činnosti, zprávy o hospodaření a další návrhy pro jednání Shromáždění delegátů,

d) kooptuje potřebný počet členů Výkonné rady včetně maximálně 5 významných osobností,

e) vyhlašuje volby do orgánů ČČK po uplynutí 4letého volebního období, které začíná dnem uskutečnění voleb,

f) spravuje majetek Společnosti ČČK a zodpovídá za řádné hospodaření s ním,

g) zřizuje Úřad ČČK a schvaluje zásady jeho organizace a hospodaření,

h) schvaluje na návrh prezidenta ČČK jmenování a odvolání ředitele Úřadu ČČK a schvaluje jeho plat,

i) schvaluje organizační řád, jednací řád, zásady pro udělování členských vyznamenání, zásady hospodaření a kontroly hospodaření a nakládání s majetkem ČČK a další interní normy ČČK, závaznépro všechny organizační jednotky - subjekty ČČK,

j) rozhoduje v mimořádných situacích o organizaci pomoci přesahující působnost a kompetence OS ČČK na území ČR i do zahraničí,

k) rozhoduje o všech věcech Společnosti ČČK, které nejsou vyhrazeny Shromáždění delegátů.

§ 49

1. Výkonná rada ČČK je odpovědná Shromáždění delegátů ČČK, kterému podává zprávy o své činnosti.

2. Výkonná rada ČČK rozhoduje usnesením, je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich řádně zvolených členů a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, v případě rovnostihlasů je rozhodující hlas prezidenta ČČK.

3. Při schvalování návrhu na jmenování nebo odvolání ředitele Úřadu ČČK je k jeho přijetí nezbytná nadpoloviční většina všech řádně zvolených členů Výkonné rady ČČK. Hlasování o tomto návrhu není ředitel Úřadu ČČK přítomen.

§ 50

1. Prezident Společnosti ČČK je nejvyšším reprezentantem, představitelem a zástupcem ČČK navenek a ve stycích s cizinou.

2. Svolává a řídí Výkonnou radu ČČK a mezi jejími jednáními činí neodkladná rozhodnutí v zájmu ČČK, která podléhají dodatečnému schválení na nejbližším jednání Výkonné rady ČČK.

3. Jmenuje a odvolává po schválení Výkonnou radou ČČK ředitele Úřadu ČČK.

4. Ze své činnosti je odpovědný Shromáždění delegátů ČČK.

5. Podepisuje dokumenty Společnosti ČČK nejzásadnějšího významu, a to zejména mezinárodní smlouvy a dohody, prohlášení a rezoluce učiněná za Společnost ČČK, Stanovy ČČK, usnesení a rozhodnutínejvyššího orgánu ČČK, interní normy Společnosti ČČK, a to tak, že k napsanému či jinak vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis. Tyto dokumenty současně spolupodepisuje ředitel Úřadu ČČK.

6. Prezident ČČK jmenuje ve spolupráci s ředitelem Úřadu ČČK Ústřední krizový štáb ČČK a svolává jej v případě mimořádné situace vzniklé na území více oblastních spolků ČČK. Ústřední krizový štáb ČČK koordinuje poskytování pomoci ČČK.

§ 51

Viceprezidenti zastupují prezidenta Společnosti ČČK ve stanoveném pořadí. Je-li zvolen prezidentem ČČK člen České komory, je 1. viceprezidentem ČČK člen Moravskoslezské komory a naopak.

§ 52

1. Čestný prezident ČČK je nejvyšší čestnou funkcí Společnosti ČČK, je osobností společenského života ČR, která se ztotožňuje s posláním a principy ČČK a angažuje se významnou měrou v humanitárních a sociálně zdravotních oblastech.

2. Je nejvyšším čestným reprezentantem Společnosti ČČK s právem účastnit se zasedání Výkonné rady ČČK a Shromáždění delegátů s hlasem poradním a reprezentovat na významných akcích pořádaných Společností ČČK.

§ 53

1. Dozorčí rada Společnosti ČČK je volena Shromážděním delegátů ČČK z jeho řad v počtu nejméně 5 členů na volební období 4 let.

2. Na svém prvním zasedání zvolí ze svého středu předsedu Dozorčí rady ČČK.

3. Členové Dozorčí rady ČČK nemohou být členy Výkonné rady ČČK ani jiného dozorčího či revizního orgánu ČČK.

4. Mají právo provádět revize kdykoliv to uznají zapotřebné, jsou však povinni alespoň jednou za rok zrevidovat účty a výkazy o hospodaření a jmění Společnosti ČČK, srovnat je se skutečným stavem a podat o tom zprávu Výkonné radě ČČK a Shromáždění delegátů ČČK.

Článek 3. - Odborné orgány, členění, kompetence

§ 54

1. K zajištění odborných činností, vytváření podmínek pro plnění úkolů, poslání a cílů ČČK podle Stanov ČČK a plánů činnosti zřizuje:

a) oblastní výkonná rada ČČK Úřad oblastního spolku ČČK,

b) Výkonná rada ČČK Úřad Českého červeného kříže.

2. Úřady mají pravomoc samostatně postupovat při plnění úkolů vyplývajících ze Stanov ČČK, přijatých plánů činnosti v rámci schváleného rozpočtu a k plnění rozhodnutí volených orgánů. Přitom dbají právního řádu státu, poslání a zájmů ČČK a jsou odpovědné orgánu, který je zřídil.

3. K zajištění plnění odborných úkolů mohou volené orgány a Úřady zřizovat komise s vymezením jejich funkce a kompetencí.

§ 55

Postavení Úřadů vymezují jejich organizační řády nebo statuty, které vydávají ředitelé příslušných Úřadů po projednání a schválení příslušnou výkonnou radou.

§ 56

1. Úřady jsou řízeny ředitelem, který je odpovědný za jejich činnost orgánu, který jej jmenoval do funkce.

2. Profesní složení a počty zaměstnanců Úřadů se řídí možnostmi a potřebami orgánu Společnosti ČČK, kterým byly zřízeny. O vnitřní organizaci a zařazení zaměstnanců Úřadu rozhodují jejich ředitelé ve své kompetenci.

§ 57

1. Zaměstnanci Úřadu jsou v pracovně právních vztazích k tomu subjektu, pro který byly Úřady zřízeny.. Jejich práva a povinnosti vyplývající z pracovně právních vztahů se řídí obecně platnými předpisy (případně kolektivními smlouvami) a interními normami příslušných Úřadů.

2. Zaměstnanci ČČK nemohou zastávat volenou funkci v orgánech ČČK, s výjimkou místní skupiny ČČK.

Článek 4. - Zvláštní složky ČČK a kolektivní členství v ČČK

§ 58

1. Zvláštní složky ČČK jsou součástí ČČK, které se ustavují v rámci MS ČČK nebo tvoří samostatnou MS ČČK a začleňují se do Společnosti ČČK prostřednictvím OS ČČK. Jejich činnost se řídí Stanovami ČČK, jejich vlastními statuty a organizačními řády, schválenými příslušnou výkonnou radou.

2. Při své činnosti musí dodržovat principy hnutí Červeného kříže včetně principu jednoty Společnosti ČČK.

3. Společnost ČČK jim vytváří organizační zázemí pro jejich činnost. Zvláštní složky ČČK přispívají ze svých členských příspěvků na úhradu nákladů spolkové činnosti.

§ 59

Zvláštní složkou ČČK je Mládež ČČK jako samostatné hnutí v rámci ČČK, sdružující děti a mládež. Hnutí má svůj vlastní program, který je součástí programu Společnosti ČČK.

§ 60

Kolektivním členem ČČK se stává v souladu s ustanovením § 11 těchto Stanov ČČK samostatná právnická osoba na základě smlouvy s ČČK a v ní stanovených podmínek, práv a povinností kolektivního člena ČČK.

§ 61

O zřízení dalších zvláštních složek ČČK a o přijímání kolektivních členů ČČK rozhoduje Výkonná rada ČČK.

Článek 5. - Postavení subjektů ČČK, organizační jednotky

§ 62

Právními subjekty, které mohou vlastním jménem a v rozsahu působnosti podle Stanov ČČK nabývat práv, zavazovat se a zřizovat obchodní společnosti, nadace, fondy a jiné organizace v souladu s platnými právními předpisy jsou:

a) Společnost Český červený kříž, který je právnickou osobou,

b) oblastní spolky ČČK, které jsou organizačními jednotkami Společnosti ČČK.

§ 63

Místní skupiny ČČK (jako organizační jednotky OS ČČK) mají právní subjektivitu v rámci své působnosti.

§ 64

1. Jménem subjektů ČČK jednají, podepisují a vystupují navenek řádně zvolení předsedové MS ČČK, OVR, prezident ČČK a další jimi pověření či zplnomocnění zástupci. Organizačním řádem nebo statutem příslušného Úřadu ČČK nebo usnesením OVR či Výkonné rady ČČK může být zastupováním a podepisováním za volené orgány a subjekty ustanoven, pověřen nebo zplnomocněn odpovědný zástupce např. ředitel příslušného Úřadu, v rozsahu a způsobem tam uvedeným.

2. Jednotlivé subjekty ČČK si navzájem neručí za své závazky.

§ 65

Právní postavení zvláštních složek ČČK, jejich vnitřní strukturu a organizaci upravují statuty a organizační řády, schválené příslušnou výkonnou radou.

§ 66

Orgány a organizační složky ČČK, které nemají právní subjektivitu, jsou oprávněny vystupovat v právních vztazích jménem ČČK v rozsahu pravomocí a kompetencí, které pro ně vyplývají z těchto Stanov nebo zmocnění schváleného OVR či Výkonnou radou ČČK.

Článek 6. - Vztahy mezi subjekty ČČK a jejich orgány

§ 67

1. Jednotlivé subjekty a orgány ČČK jsou při realizaci spolkového života a naplňování poslání ČČK, podle § 7, odst. 3 těchto Stanov zcela samostatné, při povinnosti dodržovat právní řád státu, Stanovy ČČK a směrnice stanovující pravidla hospodaření ČČK a vnitřní spolkové činnosti.

2. Vztahy nadřízenosti vyšších orgánů k nižším vznikají při zajišťování poslání ČČK jako výlučně uznané pomocné organizace vojenské zdravotní služby ve smyslu Ženevských úmluv podle § 7, odst. 1 a při přípravě a realizaci civilní obrany a ochrany obyvatelstva podle § 7, odst. 2 těchto Stanov. Rozhodnutí Krizového štábu ČČK jsou vždy závazná pro všechny subjekty ČČK při poskytování pomoci při katastrofách a jiných mimořádných situacích. Další vztahy a postupy upravují směrnice Výkonné rady ČČK.

3. Vztahy koordinační a smluvní vznikají mezi orgány Společnosti ČČK a ostatními subjekty a jejich orgány při realizaci úkolů ČČK v oblasti zdravotnických, sociálních a dalších činností podle § 7, odst. 3 těchto Stanov, hrazených ze státních dotací či dotačních prostředků Společnosti ČČK.

4. Orgány nižších subjektů jsou povinny v zájmu naplňování principu jednoty ČČK podávat orgánům vyšších subjektů úplné a objektivní informace o plnění úkolů a realizaci činností uvedených v § 7 těchto Stanov a naopak.

5. Orgány příslušných subjektů ČČK jsou povinny respektovat a naplňovat usnesení Shromáždění delegátů ČČK a Výkonné rady ČČK přijatá podle Stanov ČČK.

§ 68

1. V případě, kdy oblastní výkonná rada ČČK neplní své povinnosti, zejména dojde-li v OS ČČK k vážnému porušení Stanov ČČK či poškození dobrého jména ČČK, a pokud ani na písemnou výzvu Výkonné rady ČČK se oblastní výkonná rada nesejde k řádnému zasedání a nezjedná nápravu, je Výkonná rada ČČK
oprávněna pozastavit výkon pravomocí oblastní výkonné rady včetně předsedy a svolat v této věci jednání valného shromáždění OS ČČK.

2. Do přijetí usnesení valného shromáždění OS ČČK o předmětné věci přejímá pravomoci oblastní výkonné rady ČČK, včetně předsedy, Výkonná rada ČČK.

HLAVA III. - Majetek ČČK, hospodaření a kontrola

Článek 1. - Majetek ČČK

§ 69

1. Majetek ČČK tvoří zejména: a) jmění a jeho výnosy, b) výnosy z vlastních podniků a činností, c) výnosy z loterie.

2. Nabývat majetku do vlastnictví a nakládat s ním na základě obecně platných předpisů mohou subjekty ČČK, které mají právní subjektivitu podle § 62 a 63 těchto Stanov.

§ 70

1. Prostředky hrazení nákladů na svoji činnost získávají subjekty ČČK zejména:

a) členskými a jinými příspěvky

b) dary, odkazy, sbírkami, fondy a nadacemi,

c) výnosy z vlastního majetku a činnosti,

d) výnosy z cenných papírů,

e) výnosy z vlastní hospodářské činnosti,

f) dotacemi a subvencemi.

2. Výši členských příspěvků stanoví svým usnesením Shromáždění delegátů ČČK.

3. Vyhlašování veřejných finančních sbírek se řídí platnými právními předpisy a k jejímu vyhlášení za ČČK na území České republiky je oprávněna pouze Společnost ČČK prostřednictvím Výkonné rady ČČK. V případě závažné potřeby vyhlášení veřejné sbírky v působnosti příslušného OS ČČK je OS ČČK povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas s uvedením účelu použití sbírky u Výkonné rady ČČK, která při povolení stanoví závazná pravidla nakládání s prostředky získanými sbírkou. Po ukončení a realizaci sbírky je příslušný OS ČČK povinen
podat Výkonné radě ČČK průkaznou písemnou zprávu o přijatých prostředcích a o jejich použití.

4. Dotace a subvence jsou poskytovány podle platných právních předpisů na smluvním základě podle pravidel a podmínek stanovených jejich poskytovateli.

§ 71

1. Nemovitý majetek, který je ke dni účinnosti těchto Stanov evidován jako majetek ČSČK, je majetkem Společnosti ČČK, za jehož hospodárné využití odpovídá Výkonná rada ČČK.

2. O pronájmu a použití nemovitého majetku ve vlastnictví Společnosti ČČK jako majetkového vkladu do obchodní či jiné společnosti, ke zřízení zástavního práva v případě půjčky či úvěru ve prospěch Společnosti ČČK, rozhoduje Výkonná rada ČČK. O prodeji nemovitého majetku rozhoduje výhradně Shromáždění delegátů ČČK.

3. Nemovitý majetek OS ČČK, jehož právní subjektivita zanikla zrušením registrace Výkonnou radou ČČK, se dnem zrušení registrace OS ČČK stává majetkem Společnosti ČČK a o jeho převodu do majetku OS ČČK nově vzniklého a registrovaného s působností na příslušném území rozhoduje Výkonná rada ČČK.

§ 72

Členské příspěvky zůstávají z 50 % místní skupině ČČK, 40 % obdrží OS ČČK a 10 % odešle OS ČČK vždy do 15. 3. příslušného roku za předcházející rok Společnosti ČČK na úhradu nákladů spolkové činnosti.

§ 73

Subjekty ČČK odvádějí prostřednictvím OS ČČK ročně do rozpočtu Společnosti ČČK na úhradu společných nákladů a spolkové činnosti 4 ˇz hospodářského výsledku, očištěného od příjmů z členských příspěvků ČČK a hodnoty finančních darů, přijatých v příslušném účetním období.

Článek 2. - Hospodaření

§ 74

Majetek a prostředky ČČK slouží k naplňování poslání a úkolů, rozvoji činnosti Společnosti ČČK a k ekonomickému zajištění její existence a funkčnosti.

§ 75

Právní subjekty uvedené v § 62 a § 63 těchto Stanov hospodaří se svěřeným i vlastním majetkem samostatně na vlastní odpovědnost a zajišťují jeho efektivní využití. K tomu vedou průkaznou evidenci předepsanou příslušnými právními předpisy nebo interními normami a předepsané účetnictví. U movitého majetku zabezpečují též jeho řádné skladování.

§ 76

Hospodaření se řídí rozpočetem schváleným příslušným orgánem zpravidla na období kalendářního roku, příslušnými platnými právními předpisy, těmito Stanovami a interními normami ČČK.

§ 77

Do přijetí rozpočtu, jeho schválení příslušným orgánem v počátku roku, hospodaří subjekty ČČK podle rozpočtového provizoria, schváleného příslušným výkonným orgánem.

Článek 3. - Kontrola

§ 78

1. Revizoři a členové dozorčích rad vykonávají revize účtů, hospodaření, evidence a správy majetku, dodržování rozpočtů, sledují dodržování obecně závazných předpisů a podávají o tom zprávy příslušným orgánům ČČK.

2. Dozorčí rady orgánů vyššího stupně jsou oprávněny provádět kontroly hospodaření a činnosti orgánů nižšího stupně.

3. Při provádění kontroly podle předchozích odstavců mají právo revizoři a dozorčí rady nahlížet do veškerých dokladů a dokumentů kontrolovaného subjektu. Kontrolovaný subjekt je povinen prostřednictvím svých zástupců a zaměstnanců poskytovat při kontrole nezbytnou součinnost a podávat potřebné informace a vysvětlení.

4. O provedené kontrole musí být vždy pořízen zápis obsahující zjištění o kontrolovaných skutečnostech a závěrech, návrh opatření, případné vyjádření kontrolovaného subjektu, datum provedení kontroly a podpisy revizora či dozorčí rady a alespoň dvou zástupců kontrolovaného subjektu ČČK.

§ 79

Revizoři a předsedové dozorčích rad mohou podávat návrhy na odvolání funkcionářů či zaměstnanců, kteří se hrubým způsobem provinili proti předpisům upravujícím finanční a majetkové hospodaření, účetnictví či jiným platným právním předpisům.

§ 80

Revizoři a členové dozorčích rad se řídí obecně závaznými právními předpisy, Stanovami ČČK, předpisy upravujícími hospodaření a evidenci majetku a dalšími interními normami ČČK.

§ 81

Revizoři a členové dozorčích rad jsou odpovědni ze své činnosti orgánům, které je zvolily.

§ 82

Revizoři se zúčastňují jednání představenstva MS ČČK a předsedové dozorčích rad jednání příslušných výkonných orgánů ČČK. Na těchto jednáních se účastní s hlasem poradním.

HLAVA IV. - Ustanovení přechodná a závěrečná

Článek I. - Řešení sporů

§ 83

1. Pokud vznikne spor mezi členem a voleným orgánem nebo subjektem, který člena registroval, zavazují se strany řešit spor smírnou cestou.

2. OVR ČČK může na návrh místní skupiny ČČK nebo vlastním rozhodnutím stanovit smírčí komisi pro řešení sporů, která vydává v těchto věcech rozhodnutí mající pro strany sporu doporučující charakter.

3. V případě, že nedojde k uzavření smíru, může se kterákoliv ze stran sporu dovolat svým návrhem rozhodnutí Výkonné rady ČČK, které je pro strany sporu závazné.

§ 84

1. Postup pro jednání smírčích komisí, pokud je OVR ČČK zřídí, stanoví organizační nebo jednací řády, vydané příslušnými OS ČČK.

2. Pokud nejsou smírčí komise zřízeny, rozhodují ve sporech příslušné orgány ČČK. Při hlasování rozhodují prostou většinou hlasů. Proti rozhodnutí příslušného orgánu ČČK není odvolání možné.

§ 85

Při řešení sporů o kompetence mezi jednotlivými subjekty ČČK, organizačními jednotkami či složkami ČČK rozhoduje Shromáždění delegátů ČČK a mezi jeho zasedáními Výkonná rada ČČK.

§ 86

Při řešení případných sporů je vždy rozhodující stanovisko:

a) valné hromady a mezi jejími zasedáními představenstva MS ČČK ve sporech v rámci působnosti MS ČČK,

b) valného shromáždění a mezi jeho zasedáními OVR ČČK ve sporech v rámci působnosti OS ČČK,

c) Shromáždění delegátů a mezi jeho zasedáními stanovisko Výkonné rady ČČK ve sporech v rámci působnosti Společnosti ČČK.

Článek 2. - Výkladová ustanovení

§ 87

Jednotným výkladem Stanov ČČK se pověřuje Výkonná rada ČČK, která přijímá k výkladu Stanov ČČK usnesení.

§ 88

V případech, které tyto Stanovy nepostihují, nebo se stane některé z jejich ustanovení sporným či je v rozporu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů, vychází se z ustanovení platnýchprávních předpisů České republiky a norem mezinárodního humanitárního práva.

Článek 3. - Změny a doplňky Stanov

§ 89

Změny a doplňky Stanov ČČK jsou možné pouze v písemné formě a jsou platné ode dne účinnosti usnesení o jejich schválení Shromážděním delegátů ČČK.

§ 90

Změny a doplňky Stanov ČČK podléhají registraci u orgánu státní správy příslušného k registraci.

Článek 4. - Způsob zániku a likvidace ČČK

§ 91

ČČK může zaniknout:

a) rozhodnutím Shromáždění delegátů o zrušení ČČK,

b) pravomocným rozhodnutím o zrušení registrace ČČK orgánem, který jej registroval.

§ 92

V případě zániku ČČK ustanoví Shromáždění delegátů ČČK nebo Výkonná rada ČČK likvidační komisi, která zodpovídá za vyrovnání všech právních a závazkových vztahů.

§ 93

Pokud nebude do jednoho roku ode dne rozhodnutí o zániku ČČK ustavena nová Společnost ČČK na území České republiky, připadne zbylý majetek výlučně na obecně prospěšné účely, odpovídající poslání Červeného kříže.

Článek 5. - Přechodná ustanovení

§ 94

Dosavadní orgány a územní organizace Československého červeného kříže (ČSČK) na území České republiky dnem nabytí účinnosti Stanov ČČK nezanikají.

§ 95

Stávající ZO ČSČK se dnem nabytí účinnosti Stanov ČČK považují za MS ČČK s povinností ustavit nové orgány a uvádět nové názvosloví v souladu s těmito Stanovami nejpozději do 3 měsíců ode dne jejich schválení.

§ 96

Stávající okresní, obvodní a městské výbory ČSČK se dnem nabytí účinnosti Stanov ČČK považují za OS ČČK bez povinnosti nově se registrovat u Výkonné rady ČČK a s povinností uvádět nové názvosloví, ustavit příslušné orgány a zřídit Úřady OS ČČK v souladu s těmito Stanovami nejpozději do 3 měsíců ode dne jejich schválení.

§ 97

Po schválení Stanov ČČK ustaví Shromáždění delegátů ČČK v souladu s těmito Stanovami své orgány.

§ 98

1. Postavení dosavadních sekretariátů OV ČSČK a Úřadu ČV ČSČK zůstává beze změny do 31.12.1993 včetně pracovně právních vztahů jejich pracovníků.

2. K 1.1.1994 zřídí OS ČČK a Společnost ČČK ve smyslu § 54, odst. 1 těchto Stanov Úřady a schválí jejich organizační řády a statuty.

3. K převodu práv a povinností, vyplývajících z pracovně právních vztahů pracovníků bývalých sekretariátů OV ČSČK na nově zřízené právní subjekty OS ČČK, se použije příslušných ustanovení Zákoníku práce.

Článek 6. - Závěrečná ustanovení

§ 99

Tyto Stanovy ČČK byly schváleny nejvyšším orgánem ČČK dne 5. června 1993 a nabývají účinnosti dnem schválení.

§ 100

K podání návrhu na registraci těchto Stanov ČČK se zplnomocňuje prezident ČČK.

Stanovy ČČK schváleny dle § 99, registrace Ministerstvem vnitra ČR dne 10.6.1993 č.j. VS/1 - 20998/93 - R

Dodatek č. 1

schválen Shromážděním delegátů ČČK dne 5.4.1997,
registrován Ministerstvem vnitra ČR dne 23.4.1997.

Dodatek č. 2
schválen Shromážděním delegátů ČČK dne 4.4.1998,
registrován Ministerstvem vnitra ČR dne 5.5.1998.

Dodatek č. 3
schválen Shromážděním delegátů ČČK dne 17.4.1999,
registrován Ministerstvem vnitra ČR dne 27.4.1999.

Dodatek č. 4
schválen Shromážděním delegátů ČČK dne 13.5.2000,
registrován Ministerstvem vnitra ČR dne 9.6.2000

Dodatek č. 5
schválen Shromážděním delegátů ČČK dne 22.5.2004,
změna Stanov vzata na vědomí Ministerstvem vnitra ČR dne 9.6.2004

Dodatek č. 6
schválen Shromážděním delegátů ČČK dne 26.5.2007,
změna Stanov vzata na vědomí Ministerstvem vnitra ČR dne 12.2.2008

Dodatek č.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               schválen Shromážděním delegátů ČČK dne 26.5.2013

Dodatek č.8                                                                                                                                                                               schválen Shromážděním delegátů ČČK dne 1.11.2014 a 8.11.2014

Dodatekč.9                                                                                                                                                                             schválen Shromážděním delegátů ČČK dne 27.5.2017

Dodatek č.10                                                                                                                                                                                                          schválen Shromážděním delegátů ČČK dne 25.5.2019 a nabývá účinnosti dnem 1.6.2019

                                                                                                                                                

 

 

 


Oblastní spolek Českého červeného kříže Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov, IČ: 00426253, DIČ CZ00426253
Mob.: +420-775-220-000 nebo Tel./fax: +420-499-810-810, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Copyright © 2024 CCK-Trutnov. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.